பதவி உயர்வுக் கொள்கை(NEPP)

ஊழியர் பதவி உயர்வுக் கொள்கை (NEPP)
தொடர்பான உத்தரவுகளின் தொகுப்பு

NEPP gets one more clarification : Second promotion under NEPP to be considered after ignoring the Post based promotion in r/o officials who got their Post based promotion after 1.10.2004 which happened to be in the same Pay scale availed by them by virtue of their 1st promotion under NEPP : Click here.